generalforsamling onsdag. 26. juni 2019

24. maj 2019

Skårup fjernvarme indkalder til generalforsamling

onsdag. 26. juni 2019 kl. 19.00

i Kulturhuset i Skåruphallen, Åbyvejen 43, Skårup

 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan

    for det kommende år.

5. Indkomne forslag fra andelshaverne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      På valg er:

      - Ove Eskildsen (Modtager genvalg)
      - Brian Østergaard (Modtager genvalg)
      - Thomas Krøjs (Modtager genvalg)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor/intern revisor:

    Valg af revisorsuppleant

9.  Eventuelt

 

Forslag til punkt 5 skal være formanden i hænde senest 8 dage

før generalforsamlingen

 

Hent Årsrapporten her