generalforsamling torsdag d. 24. juni 2021

3. juni 2021

Skårup fjernvarme indkalder til generalforsamling

torsdag d. 24. juni 2021 kl. 19.00

i Kulturhuset i Skåruphallen, Åbyvejen 43, Skårup

 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan

    for det kommende år.

5. Indkomne forslag fra andelshaverne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      På valg er:

      - Thomas Krøis (Modtager genvalg)
      - Brian Østergaard  (Modtager genvalg)
      - Ove Eskildsen (Modtager genvalg)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor/intern revisor:

    Valg af revisorsuppleant

9. Vedtægtsændringer

10.  Eventuelt

 

Forslag til punkt 5 skal være formanden i hænde senest 10 dage

før generalforsamlingen

 

Hent Årsrapporten her
Hent forslag til vedtægtsændringer her

 

Ekstraordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Vedtægtsændringer

3. Eventuelt