generalforsamling onsdag d. 22. juni 2022

7. juni 2022

Skårup fjernvarme indkalder til generalforsamling

onsdag d. 22. juni 2022 kl. 19.00

i Kulturhuset i Skåruphallen, Åbyvejen 43, Skårup

 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan

    for det kommende år.

5. Indkomne forslag fra andelshaverne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      På valg er:

      - Thue Jonstrup (Modtager genvalg)
      - Brian Povlsen (Modtager genvalg)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor/intern revisor:

    Valg af revisorsuppleant

9.  Eventuelt

 

Forslag til punkt 5 skal være formanden i hænde senest 10 dage

før generalforsamlingen

 

Hent Årsrapporten her