Tilbygningen

Fjernvarmen udvider med ny teknikbygning i 2014

Skårup varmeværk blev etableret i 1964 med 3 stk. fueloliefyrede kedler. I 1974 blev én af oliekedlerne udskiftet. I 1985 blev de 2 ældste fueloliefyrede kedler fjernet og den sidste omstillet til fyring med fyringsgasolie. Der blev samtidigt installeret en ny gaskedel med tilhørende economiser for kondenserende drift.

I 1995 blev der installeret en gasmotor, således varmeværket blev et kraftvarmeværk. Denne motor blev i 2002 udskiftet til en Jenbacher 420, som stadig er i drift.

Oliekedelen fra 1974 er forsat installeret på kraftvarmeværket og ønskes nu udskiftet. Denne beslutning er truffet på baggrund af, at man ønsker en større forsyningssikkerhed, i tilfælde af, at den eksisterende gaskedel skulle havarere. Driften af gasmotoren alene, er ikke nok til at kunne forsyne Skårup by med varme en stor del af året, og derfor skal der i denne periode være en gaskedel i drift. Den eksisterende oliekedel er nu 40 år gammel er ikke tidssvarende længere. Oliekedlen er både økonomisk og miljømæssigt urentabel at have i drift. Samtidig vurderes det, at oliekedlen reelt ikke har meget backup værdi længere grundet forældet styresystem mv. 

På baggrund af dette, har bestyrelsen besluttet at den gamle oliekedel skal udskiftes med en ny gaskedel, monteret med en ”low NOX” brænder. Efter gaskedlen skal der monteres en economiser, således fordampningsvarmen i røggassen udnyttes. Man opnår dermed en virkningsgrad på kedlen, på mellem 104 – 107 % hvor den eksisterende oliekedel ligger på 88 – 90 %.

I forbindelse med denne kedeludskiftning, ønskes det i samme ombæring, at installere en elektrisk varmepumpe. Varmepumpen skal tilsluttes en ny lavtemperatur røggasveksler (LT-2 veksler), som skal monteres i gasmotorens røggassystem. Man vil dermed kunne udnytte næsten alt fordampnings-/kondenseringssvarmen i røggassen fra gasmotoren, således røggasen nedkøles til ca. 25 °C inden det ledes til skorstenen.

Begge opgaver (gaskedel og varmepumpe) beskrives i følgende afsnit.

 
KEDEL
Skårup Fjernvarme A.m.b.a. udskifter den eksisterende oliekedel fra 1974 med en ny gaskedel og en tilhørende economiser med følgende data:

• Ydelse gaskedel (100 %): 5.000 kW
• Ydelse economiser trin 1 (100 %): 810 kW
• Ydelse economiser trin 2 (100 %): 156 kW

Røggassen vil blive nedkølet til ca. 40 °C efter economiserens trin 1 og man opnår dermed en virkningsgrad på ca. 104 %.
Hvis man også kobler varmepumpen på economiseren (trin 2), vil man kunne køle røggasen ned til ca. 28 °C og opnår således, en virkningsgrad på ca. 107 %.

Den nye gaskedel placeres samme sted som den eksisterende oliekedel, og economiseren placeres på 1. salen.


VARMEPUMPE
Skårup Fjernvarme A.m.b.a. monterer en LT-2 røggasveksler til gasmotorens røggassystem. Til røggasveksleren skal der tilsluttes en elektrisk varmepumpe, således røggassen fra gasmotoren køles ned, fra nuværende ca. 40 °C til ca. 25 °C.

Den varme der overføres fra røggassen til varmepumpen (fordampersiden) og bruges i varmepumpens kondensatorside til fjernvarmeproduktion.

LT-2 røggasveksleren og varmepumpen har følgende data:

• Ydelse på LT-2 røggasveksler (100 %): 240 kW

• Varmeydelse på varmepumpe til fjernvarmenettet:

    o Fra LT-2 røggasveksleren: 240 kW
    o Fra varmepumpens el-motor: ca. 55 kW
    o Fra gaskedlens economiserens trin 2 ca. 50 kW

Man kan således opnå en varmeudnyttelse på ca. 345 kW med varmepumpeinstallationen med både en LT-2 røggasveksler og trin 2 i gaskedlens economiser.


KONKLUSION
 

Selskabsøkonomi
Ifølge beregninger vil der selskabsøkonomisk bliver en besparelse på cirka 247.000 kr./år i forhold til fortsat drift med det eksisterende anlæg. Der er en simpel tilbagebetalingstid på 16,7 år. Kommunen vurderer, at det kan godkendes.

Brugerøkonomi
Hvis selskabsøkonomien kommer forbrugerne direkte til gode, så vil den gennemsnitlige besparelse pr. forbruger blive cirka 475 kr./år.
Kommunen vurderer, at det kan godkendes.

SAMLET VURDERING
Der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet i

forhold til nudriften:
• Den energimæssige konsekvens vil blive, at fjernvarmeværket er mere effektivt, samt at det samlede naturgasforbrug vil falde.
• Forbrugerne vil få en større forsyningssikkerhed.
• De selskabsøkonomiske beregninger viser en årlig besparelse på cirka 247.000 kr., der vil kunne komme forbrugerne til gode med 475 kr./ejendom/år.
• Der er en positiv samfundsøkonomisk fordel på cirka 4.245.800 kr. over en 20 årig periode ved en kalkulationsrente på 4 %.
• Miljømæssigt vil udledningen af CO2 falde med cirka 11 % set over en 20 årig periode.


Følg med i projektes udvikling uge for uge, her under:

Uge 41 - Alle funktioner på kedlen testes

Uge 40 - Ikke de store synlige forskelle i denne uge.

Uge 39 - Endelig ankommer varmepumpen.

Uge 38 - Ny stikledning graves ned. Varmepumpen ankommer i uge 39

Uge 37 - Tilbygningen tager form nu.

Uge 36 - Nu er varmepumpen testet og opfylder vores krav

Uge 35 - Nyt fra ugen der gik. Projektet skrider frem.

Uge 34 - Tilbygningen tager form.

Uge 32 - Udgravning og støbning af gulv i  den nye tilbygning.

Uge 31 - Den gamle oliekedel tages ud og den nye kedel indsættes.

Uge 28 - Fundamentet til den nye LT2 veksler støbes.

 

 

Skårup Fjernvarme, vi udnytter energien 100%

//